The Happy Baby Spa

Want iedere baby is een happy baby

ALGEMENE VOORWAARDEN THE HAPPY BABY SPA

Uiteraard spelen er ook rechten en plichten in Uw relatie met The Happy Baby Spa. Reden waarom deze algemene voorwaarden zijn opgesteld. Hierdoor is voor iedereen helder wat deze rechten en plichten zijn en hoe wij hiermee omgaan. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst tussen The Happy Baby Spa en U. Ze zijn voor een groot deel echter ook van toepassing op uw gasten. Heeft U vragen over deze algemene voorwaarden, stel ze gerust.

artikel 1. Definities en begrippen 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  1. De offertes en aanbiedingen die door The Happy Baby Spa worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

  2. Een samengestelde prijsopgave verplicht The Happy Baby Spa niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

  3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is The Happy Baby Spa gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of tarieven aan te passen.

  4. Het aanbod, de offerte, prijzen en tarieven geldt/gelden niet automatisch voor nieuwe Overeenkomsten.

  5. Getoonde en/of verstrekte informatie en voorbeelden en andere omschrijvingen inclusief tarieven en prijzen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website/social media van The Happy Baby Spa zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.

  6. Op het aanbod en de Overeenkomst zijn het herroepingsrecht en andere rechten voor de Consument dan wel verplichtingen voor The Happy Baby Spa conform de wettelijke regelingen bij koop op afstand, uitdrukkelijk uitgesloten. Dit omdat de Overeenkomst ziet op terbeschikkingstelling van een accommodatie en er in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

  1. Een Overeenkomst met The Happy Baby Spa komt tot stand via het volledig invullen van de online reserveringsaanvraag, het verrichten van de betaling en het akkoord gaan met deze Voorwaarden.

  2. The Happy Baby Spa behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen reserveringen/boekingen te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

  3. Behoudens de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van The Happy Baby Spa is het Wederpartij verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met The Happy Baby Spa gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden.

  4. In het geval een Wederpartij zonder een daaraan voorafgaand aanbod bij The Happy Baby Spa een boeking of een reservering plaatst, is The Happy Baby Spa eerst aan deze boeking of reservering gebonden nadat deze Schriftelijk aan de Wederpartij is bevestigd.

  5. The Happy Baby Spa is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze Schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd of zodra The Happy Baby Spa – zonder bezwaar van de Wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

  6. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een Overeenkomst zijn bindend indien deze Schriftelijk door The Happy Baby Spa aan Wederpartij zijn bevestigd.

artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

  1. The Happy Baby Spa zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft The Happy Baby Spa het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  3. De overeengekomen datum of data waarop de Prestatie(s) moet of moeten worden geleverd zal of zullen door The Happy Baby Spa – behoudens overmacht situaties – strikt worden nageleefd.

  4. Alle onkosten welke door The Happy Baby Spa in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de Wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  5. De Wederpartij draagt er zorg voor dat hij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en inlichtingen, tijdig op de door The Happy Baby Spa gewenste wijze ter beschikking stelt en dat hij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke medewerking aan The Happy Baby Spa verleent.

  6. De Wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn en vrijwaart The Happy Baby Spa voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en inlichtingen.

  7. The Happy Baby Spa zal de door de Wederpartij verstrekte gegevens en inlichtingen vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

artikel 6. Verplichtingen van de Wederpartij en Gasten

The Happy Baby Spa

algemene

Voorwaarden Wederpartij Happy Baby Spa Consument

Gast

Overeenkomst

leveren

Arrangement Prestatie

Schriftelijk Zaken

Totaalsom

BTW ter zake

de vennootschap The Happy Baby Spa vof, gebruiker van deze

ALGEMENE VOORWAARDEN THE HAPPY BABY SPA

voorwaarden, gevestigd aan de Chris Lebeaustraat 1, 1062 DC Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60655054
deze algemene voorwaarden van The Happy Baby Spa

de natuurlijke of- bedrijfs- of beroepsmatige wederpartij van The

de Wederpartij die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
de natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de Wederpartij gesloten overeenkomst één of meer dienst(en) moet worden verleend. Waar in deze voorwaarden van Gast of Wederpartij, wordt gesproken, wordt zowel Gast als Wederpartij bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn

de overeenkomst tussen Wederpartij en The Happy Baby Spa voor het

van exclusieve spa en wellness-diensten waarbij sprake is van privé- gebruik van de gehele accommodatie, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten en alles in de ruimste zin van het woord

een aanbieding met een combinatie van diensten aangeboden door du Sahara
het verrichten van diensten onder andere maar niet uitsluitend op het gebied van spa en wellness en/of de verhuur van badjassen en handdoeken en/of massage en/of andere wellness-werkzaamheden en/of het leveren van horecadiensten

per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk

verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld
alle voor de uitvoering van de dienstverlening te gebruiken producten en middelen, alsmede de in het kader van deze dienstverlening aan de Wederpartij te leveren producten en middelen en los te verkopen producten, middelen en andere zaken
de totale overeengekomen prijs van The Happy Baby Spa inclusief

een met Wederpartij gesloten overeenkomst

artikel 2. Algemeen

  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen The Happy Baby Spa en een Wederpartij waarop The Happy Baby Spa deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met The Happy Baby Spa houdt in dat Wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

  2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met The Happy Baby Spa, voor de uitvoering waarvan door The Happy Baby Spa derden dienen te worden betrokken.

  3. In het geval een bepaling van deze Voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. The Happy Baby Spa en Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  4. Indien The Happy Baby Spa niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Happy Baby Spa in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

  5. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

  6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  7. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

artikel 3. Aanbod

1. Het aanbod betreft het voor privé-gebruik ter beschikking stellen van de gehele accommodatie voor een bepaalde periode. Het aantal Gasten bedraagt minimaal 2 en maximaal 25 personen.

1.

2.

De Wederpartij en zijn eventuele Gasten zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door The Happy Baby Spa verstrekte of op andere wijze kenbaar gemaakte huisregels van The Happy Baby Spa en volgens normen van goed fatsoen en goed gedrag. De Wederpartij en zijn Gast(en) zullen te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van du Hamam opvolgen. De Wederpartij en zijn Gast(en) zullen zich tijdens het verblijf bij du Hamam onthouden van:

  • drugsgebruik;

  • onzedelijke, onrechtmatige of strafbare gedragingen;

  • het hebben van lichamelijk contact met anderen;

  • het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties;

  • het niet in acht nemen van algemeen aanvaarde hygiënenormen.

    De Wederpartij en zijn Gasten dienen bij overtreding van deze Voorwaarden en de huisregels of bij ander ongewenst gedrag op eerste verzoek van The Happy Baby Spa het pand en/of terrein van The Happy Baby Spa te verlaten.

1


The Happy Baby Spa heeft een nieuwe naam en locatie.


Kom langs bij Geboortecentrum Mini & Me op onze nieuwe locatie in Amsterdam.